Bát quái du niên

Mỗi quẻ trong Tiên thiên bát quái khi biến đổi các Hào từ Dương sang Âm hay từ Âm sang Dương sẽ thành một quẻ khác với một Du niên tương ứng. Mỗi quẻ có 3 hào, vậy có thể biến đổi 7 lần sau đây: Biến Hào 1, biến Hào 2, biến Hào 3, biến Hào 1 và 2, biến Hào 2 và 3, biến Hào 1 và 3, biến Hào 1, 2 và 3. Còn lần thứ 8 không biến gì cả, tức là trở lại ban đầu, gọi là Phục vị. Ta gọi đó là Bát biến của bát quái. Mỗi lần biến các hào sẽ cho một Du niên tương ứng với các đặc trưng như sau:
Biến Hào 1 cho Hại hoạ: Xấu. Chủ về hao tốn tiền của, điều tiếng, dễ mắc bệnh tật, tổn thương nhân khẩu;
Biến Hào 2 cho Tuyệt mệnh: Xấu. Chủ hao tốn tiền của, điều tiếng, dễ mắc bệnh tật; tuyệt tự hoặc khó đường con cái.
Biến Hào 3 cho Sinh khí: Chủ khoẻ mạnh, trường thọ, thuận buồm xuôi gió, vừa sinh tài, vừa đắc tử. (Được Tài Lộc, thêm đinh);
Biến Hào 1 và 2 cho Thiên y: Được quý nhân phù trợ lúc khó khăn, khoẻ mạnh, nhân khẩu tài lộc vượng, đạo đức lành mạnh;
Biến Hào 2 và 3 cho Ngũ quỷ: Xấu. Chủ thất thoát tài sản, hay gặp tai hoạ, bực mình, rắc rối, bệnh tật;
Biến Hào 1 và 3 cho Lục sát: Xấu. Chủ thất tài, khẩu thiệt, thị phi, làm kinh tế kém khó khãn;
Biến Hào 1, 2 và 3 cho Diên niên (Phúc đức): Chủ gặp may mắn, sức khoẻ tốt, gia đình hoà thuận, tăng thêm tuổi thọ (Phúc Lộc Thọ);
Trở lại ban đầu cho Phục vị (Quy hồn): Tài, thọ được trung bình, hành sự như ý tuỳ thuộc vào nỗ lực của bản thân.
Thí dụ: Quẻ Càn: biến Hào 1 từ dương sang âm thành quẻ Tốn lâm Hại hoạ (xấu); biến Hào 1 và 2 thành quẻ Cấn, được Thiên y (tốt).

Có 4 Du niên tốt là: Sinh khí, Thiên y, Diên niên (Phúc đức), Phục vị, và 4 Du niên xấu xếp mức xấu tăng dần là: Hại hoạ, Lục sát, Ngũ quỷ, Tuyệt mệnh. Khi xây dựng nhà cần phối hợp Hướng nhà với hướng lò bếp hay hướng bàn thờ vv.. .để được Du niên tốt, tránh gặp phải Du niên xấu.
Muốn ứng dụng tốt trong xây dựng nhà, bạn đọc cần cố gắng thuộc lòng bát biến các Hào nêu trên. Tác giả xin có mấy câu Ca Du niên sau đây có thể sẽ giúp bạn đọc dễ thuộc hơn:
Một Hại, hai Tuyệt, ba Sinh Một hai Thiên ý, hai ba Ngũ xà Một ba Lục sát xấu xa Cả ba biến át phải là Diên niên Phục vị về quẻ đầu tiên
Chú thích: Một; hai; ba là biến Hào 1; Hào 2; Hào 3.
Một hai; hai ba; một ba là biến Hào 1, 2; biến Hào 2,3; biến Hào 1,3.
Hại là Hại hoạ; Tuyệt là Tuyệt mệnh; Thiên ỷ hay gọi là Thum y cũng vậy; Ngũ quỷ gọi là Ngũ xà cũng vậy; Diên niên còn gọi là Phúc đức.
Trật tự từ tốt nhất đến tốt ít hơn và từ xấu nhất đến xấu ít hơn được xếp như sau:
Sinh khí – Thượng cát Thiên y – Nhị cát Diên niên (Phúc đức) – Tam cát Phục vị – Tứ cát.
Tuyệt mệnh – Hung nhất Ngũ quỷ – Hung nhị Lục sát – Hung tam Hại hoạ – Hung tứ.
Người xưa dùng phép “Cửu tinh phục chế”, lấy cát chế hung theo nguyên tắc sau:
Sinh khí giáng Ngũ quỷ;
Thiên y chế Tuyệt mệnh;
Diên niên chế Lục sát.