Bố cục mặt bằng nhà

Để thiết kế bố cục mặt bằng nhà, trước hết cần xác định vị trí cửa chính để có Sơn Hướng của nhà. Trên cơ sở đó mới thiết kế bố cục các khu vực trong mặt bằng nhà.
1. Xác định vị trí cửa chính
Cửa chính giữ vai trò quan trọng bậc nhất trong việc đưa Khí vào nhà. Để xác định vị trí cửa chính của nhà cần có những thông số đã biết sau đây:
Hướng nhà đã xác định .
Trạch quẻ của chủ nhà (lấy theo Phụ lục 1A, PL 2 và PL 3).
Tâm nhà đã có.
Vẽ sơ bộ hình dạng mặt bằng nhà dự kiến sẽ thiết kế và xác định vị trí Tâm nhà.
Đặt bản vẽ mặt bằng nhà vào Tâm đất định xây nhà sao cho Hướng nhà và Hướng đất trùng nhau. Dùng La bàn để kẻ một đường Bắc- Nam qua Tâm nhà;
Đặt Trạch quẻ của chủ nhà vào Tâm nhà sao cho đường Bắc- Nam trên Trạch quẻ trùng với đường Bắc- Nam vừa kẻ theo La bàn trên bản vẽ mặt bằng nhà. Thí dụ Hình 4.1 là Càn trạch dùng cho người có Mệnh quái (Trạch mệnh) là Càn. Từ đây ta chọn Hướng cửa theo cung tốt của Trạch quẻ, phù hợp với những yêu cầu nêu trong mục 3.2.3, rồi từ Tâm nhà phóng tia theo cung tốt đã chọn ra tới tường ngoài nhà trên bản vẽ. Giao điểm của tia phóng với tường ngoài nhà chính là điểm giữa cửa chính của nhà. Ở đây Hướng cửa xác định là Hợi hướng. Đến đây ta đã xác định được vị trí cửa chính và Sơn Hướng của nhà (nhà Tị Sơn Hợi Hướng). Sơn Hướng nhà cần được kiểm tra mức độ vượng khí, và điều chỉnh bằng tạo dựng thế đất và đặt các cửa phụ. Muốn vậy cần tiến hành phi tinh Sơn Hướng nhà như chỉ dẫn dưới đây.

 Bố cục mặt bằng nhà 1

Mục đích của việc phi tinh sơn hướng là để điểu chỉnh trường khí vào nhà qua cửa chính đã xác định ở trên. Có thể điều chỉnh chỉ cho cửa chính, hoặc cho hệ cửa chính với các cửa phụ. Vấn đề này thường áp dụng cho trường hợp Hướng cửa chính đã chọn không phù hợp với mệnh chủ nhà.
2) Khái niệm về Nguyên khí
– Trên cơ sở của thuyết Tam tài, người xưa ở phương Đông quan niệm vũ trụ tồn tại Thiên nguyên khí (khí trời), Địa nguyên khí (khí đất) và Nhân nguyên khí (khí giao). Người xưa gọi Nguyên khí này là Nguyên long, nên có Thiên nguyên long, Địa nguyên long và Nhân nguyên long.
– Một vòng tròn 24 sơn hướng của mỗi Trạch quẻ được chia ra làm 8 cung Quái, mỗi cung quản 3 cung nhỏ sơn hướng. Trong 3 cung sơn hướng đó người ta coi cung giữa là Thiên nguyên long, bên phải (nhìn từ giữa vòng tròn ra) là Nhân nguyên long, bên trái là Địa nguyên long. Như vậy trên cả vòng tròn Sơn Hướng có tất cả 8 Thiên nguyên long, 8 Địa nguyên long và 8 Nhân nguyên long (Hình 4.2). Các Nguyên long này có mang thuộc tính Âm hoặc Dương. Trong một cung Quái bao giờ Thiên nguyên long và Nhân nguyên long cũng cùng mang một thuộc tính âm dương, nếu Dương thì cùng Dương, Âm thì cùng Âm. Còn Địa nguyên long thì mang thuộc tính ngược lại.

 Bố cục mặt bằng nhà 1