Hà đồ và lạc thư

– Hà đồ được coi là vũ trụ thu nhỏ, có 4 phương, gồm 5 nhóm số. Nhóm số 5, 10 nằm ở trung tâm; nhóm 1, 6 nằm ở phương Bắc; nhóm số 2, 7 nằm ở phương Nam; nhóm số 3 8 nằm ở phương Đông và nhóm số 4, 9 nằm ở phương Tây. Trong các nhóm số này sỏ lớn trừ đi số nhỏ đều bằng 5.

Hà đồ và lạc thư 1

– Trong Hà đồ các số lẻ là dương (số Trời, hay số Cơ), chẵn là âm (số Đất hay số Ngẫu). Các số 1, 2, 3, 4, 5 là số Sinh; các số 6 ,7, 8, 9, 10 là số Thành. Các số Thành là do số 5 cộng với các số Sinh tương ứng các nhóm số mà ra, (cụ thể: 5+1= 6; 5+2= 7; 5+3= 8- 5+4= 9 và 5+5= 10). Như vậy các số Thành đều là từ tâm mà ra. Dịch cổ quy định số dương (số lẻ) bắt đầu từ số 5 ở trung tâm đi ra theo chiều thuận, chiều tăng dần. Cụ thể 5 đến 7 đến 9. Số 9 là số Thành dương lớn nhất trong 5 số Thành, do đó số 9 gọi là Lão dương, hay Dương cửu (nên hào dương trong quẻ Dịch gọi là Hào cửu). Còn các số âm (số chẵn) thi bắt đầu từ sô’ 10 ở trung tâm đi ra theo chiều nghịch, chiều nhỏ dần. Cụ thể từ 10 xuống 8, rồi xuống 6. Số 6 là số âm nhỏ nhất trong 5 số Thành, do đó số 6 gọi là Lão âm, (trong quẻ Dịch gọi là Hào Lục).
Các sô’ Sinh còn là các sô’ đại diện cho ngũ hành, nên quan hệ sinh thành của các số được nêu như sau:
Thiên nhất sinh thuỷ, địa lục thành chi Địa nhị sinh hoả thiên thất thành chi
Thiên tam sinh mộc địa bát thành chi Địa tứ sinh kim thiên cửu thành chi Thiên ngũ sinh thổ địa thập thành chi.
– Quy luật sinh thành của Hà đồ có thể vận dụng trong việc điều chỉnh khí vào nhà qua hệ cửa đi của nhà
– Lạc thư (được coi là quả đất thu nhỏ) gồm có 9 con số, được bố trí số 5 ở trung tàm, còn 8 số khác đặt ở xung quanh, tương ứng với 8 hướng. Trong Lạc thư ta thấy hai số đối diện theo mổi phương cộng lại đều bằng 10, ba chữ số trên một đường thẳng theo các phương cộng lại đều bằng 15. Khi phối Lạc thư với Bát quái hậu thiên ta được Bán đồ Lạc thư cửu cung. Bản đồ Lạc thư cửu cung được dùng cho nhiều việc trong xây dựng nhà.