Kỹ thuật chống thấm bể nước

Bể chứa nước có thể làm bằng bê tông hoặc xây gạch.
Giải pháp kỹ thuật hợp lý và có chất lượng tốt để chống thấm bể chứa nước, dù bằng bê tông hay xây gạch, là dùng vữa xi măng cát mác 80-100 (8-10 MPa) trát đánh màu kỹ thành trong và mặt đáy bể (Hình 5.18). Việc trát và đánh màu thành và đáy bể tốt nhất nên làm liên tục, không có điểm dừng. Đối với bể có diện tích mặt trát lớn thì cần chú ý khâu đánh giáp lai tại các vị trí điểm dừng thi công. Việc thi công bê tông thành và đáy bể cần đảm bảo bê tông luôn được đầm chặt. Đáy bể nên có đầm lại để tăng cường độ chặt bê tông. Khi bê tông thành và đáy bể đã được đầm chặt rồi thì việc trát vữa chống thấm sẽ trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên yếu tố đảm bảo khả năng chống thấm cho bể vẫn là chất lượng lớp vữa trát đánh màu, chứ không phải độ chặt của bêtông thành và đáy bể.
Khi trát vữa cũng cần cắt vữa trát tại các khe Giãn. Khi cần có thể tăng cường thêm tại đây một băng cách nước phủ dọc theo khe trước khi trát đáy bể.
Phía ngoài bể chỉ cần trát vữa xi măng cát thông thường.
Đối với các bể chứa có thể tích lớn thì cần quan tâm đặt khe co giãn nhiệt ẩm cho cả nền, tường và mái của bể.

Kỹ thuật chống thấm bể nước 1

Một bê chứa nưce, dù bằng bê tông hay xây gạch, được trát vữa xi mãng đánh màu tốt có thể có tuổi thọ an toàn chống thấm ngang với tuổi thọ thiết kế của bể. Chỉ đối với nhũng bể chứa nước có sự cố đặc biệt mới phải dùng các giải pháp khác, thí dụ như dùng lớp màng cách nước polyme bọc mặt thành trong và đáy bể. Khi đó giá thành sẽ rất cao.