Một số thuật ngữ cần nhớ trong quẻ Dịch

 Một số thuật ngữ cần nhớ trong quẻ Dịch

– Thượng quái = Ngoại quái: là quái đặt trên trong một trùng quái.
– Hạ quái = Nội quái: là quái đặt dưới trong một trùng quái.
– Quái Phản ngâm: Là quái biến có ngũ Hành khắc quái chủ.
– Hào phản ngâm: là hào trong quái Phản ngâm mà có Hành khắc với hào tương ứng trong quái chủ.
– Quái Phục ngâm: Là quái chủ và quái biến có ngũ hành địa chi trùng nhau.
– Quái Quy hồn: là quái cuối cùng trong hệ 8 quái biến.
– Quái Du hồn: Là quái trước quái Quy hồn.

– Quái Dụng = Quẻ Dụng: Là đơn quái có hào động trong trùng quái.
– Quái Thể = Quẻ Thể: Là đơn quái không có hào động trong trùng quái.
– Hào Dụng thần: Là hào tiêu chí để dự đoán.
– Hào Nguyên thần: Là hào sinh cho hào Dụng thần.
– Hào Kỵ thần: Là hào khắc hào Dụng thần.
– Hào Cừu thần: Là hào khắc Nguyên thần, sinh cho Kỵ thần, bị DT khắc.
– Hào Thế: Là ta hay phía ta.
– Hào ứng: Là đối phương hay sự việc.
Quan hệ sinh khắc giữa các hào như sau:

 Một số thuật ngữ cần nhớ trong quẻ Dịch 1

– Hào động biến: Là hào biến đổi âm dương từ quái chủ sang một hào tương ứng ở quái biến. Hào Dương biến sang Âm ta ký hiệu (o), Âm biến sang Dương- ký hiệu (x).
– Hoá tiến, hoá thoái: Các hào trong quái chủ và các hào tương ứng trong quái biến tiến theo địa Chi và có cùng Hành thì gọi là Hoá tiến (Dần- Mão, Tị- Ngọ, Thân- Dậu, Hợi- Tý, Sửu- Thìn, Thìn- Mùi, Mùi- Tuất, Tuất- sỉtu). Ngược lại lùi theo địa Chi là Hoá thoái (Mão- Dần, Ngọ- Tị, Dậu- Thân, Tý- Hợi, Thìn- Sửu, Sửu- Tuất.

 Một số thuật ngữ cần nhớ trong quẻ Dịch 1

Tuất- Mùi, Mùi- Thìn). Nếu một hào trong quái chủ hoá sang hào tương ứng trong quái biến mà có hành sinh cho hào ở quái chủ thì gọi là Hồi đầu sinh (nếu tốt thì tốt lên, nếu xấu thì xấu thêm), ngược lại, khắc hào ở quái chủ thì gọi là Hồi đầu khắc (nếu tốt thì kém tốt đi, nếu xấu thì kém xấu đi).
Trùng quái lục xung
Trùng quái lục xung là trùng quái có các hào xung nhau từng đôi một.
Thí dụ: Trùng quái Tốn có các hào xung nhau từng đôi một như sau: Sửu xung Mùi;
Hợi xung Tị; Dậu xung Mão.

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng