Nguyên lý sinh thành của hệ cửa

Theo nguyên lý này và dựa theo Cứu tinh đồ cơ bản (Hình 1.6), thì hướng cửa phụ nào “Thành chi” với hướng cửa chính được coi là cửa có được Chính khí, hỗ trợ tốt cho cửa chính. Còn cửa phụ nào không “Thành Chi” với cửa chính thì chỉ có Hỗ khí, nên việc hỗ trợ khí cho cửa chính kém hơn.
Dựa theo nguyên lý Sinh thành, văn hoá xây dựng phương Đông coi việc đặt 2 cửa phụ cùng phương và lập với trục hướng của cửa chính một góc 45° là tốt nhất (Hình 4.6 a). Khi đó khí qua 2 cửa phụ sẽ cùng cửa chính hội tụ vào Tâm nhà, rồi phân tán đi các hướng trong nhà. Các nhà người xưa xây dựng theo mô hình nhà 5 gian, hay 3 gian, hay 3 gian 2 trái vv… thường bố trí hệ 3 cửa đi, 1 chính 2 phụ theo nguyên tắc này. Ngày nay các nhà ở thường bố trí các cửa phụ trên các hướng khác với phưong cửa chính. Vì vậy sử dụng nguyên lý sinh thành sẽ chọn được vị trí cửa phụ hợp lý cho các hướng khác nhau. Cần chú ý là cửa chính và các cửa phụ phải bố trí ở vị trí có cùng Nguyên long thì mới tạo được dòng khí thuần nhất vào nhà. Nếu khác Nguyên thì khí vào nhà sẽ bị hỗn tạp, có khi sinh khí và tà khí lẫn lộn nhau.
Dưới đây là phát biểu một số quy luật sinh thành của hệ cửa:
1. Thiên nhất sinh Thuỷ Địa lục thành chi
Trường hợp này là áp dụng cho nhà có cửa chính hướng Bắc (Khảm) và 2 cửa phụ 2 bên hướng Cấn (Đông Bắc) và Càn (Tây Bắc) trong Cửu tinh đồ cơ bản. Hai cửa phụ hợp với cửa chính một góc 45° (Hình 4.6 b). Sao số 1 là Thiên nhất đứng vị cửa chính tại Tý, hợp với sao 6 là Địa lục (đứng ở phướng Càn) thành chi. Nên cửa ở Càn có khí vượng, là cửa có Chính khí. Còn cửa ở phương Cấn có khí kém hơn (vì không “thành chi” với sao số 1) nên gọi là Hỗ khí.
2. Địa nhị sinh Hoả, Thiên thất thành chi
Trường hợp này áp dụng cho nhà có cửa chính hướng Tây Nam (Khôn) với 2 cửa bên ở hướng Đoài (Tây) và Ly (Nam) trong cửu tinh đồ cơ bản (Hình 4.6c). Sao số 2 là Địa
nhị đứng vị cửa chính tại Khôn, hợp với sao 7 là Thiên thất (ở phương Đoài) thành chi. Cửa này có khí vượng, gọi là Chính khí. Còn cửa ở phương Ly là cửa Hỗ khí.

 Nguyên lý sinh thành của hệ cửa 1

 Thiên tam sinh Mộc, Địa bát thành chi
Trường hợp này áp dụng cho nhà có cửa chính hướng Đông (Chấn) với 2 cửa phụ ở phương Cấn (Đông Bắc) và Tốn (Đông Nam). Cũng theo quy luật trên ta có cửa ở Cấn 8 là Chính khí vì hợp với cửa chính Chấn 3 thành chi. Còn cửa ở Tốn là Hỗ khí (Hình 4.6.d).
Địa tứ sinh Kim, Thiên cửu thành chi
Trường hợp này áp dụng cho nhà có cửa chính hướng Đông Nam (Tốn) với 2 cửa bên ờ Ly (Nam) và Chấn (Đông). Theo quy luật sinh thành thì cửa Ly (số 9) có Chính khí (Địa tứ sinh KimThiên cửu thành chi), còn cửa Chấn (số 3) là Hỗ khí (Hình 4.6.e).
Trên cơ sở những nguyên lý sinh thành cơ bản nêu trên, đồng thời căn cứ nguyên tắc phân bố Thiên Địa Nhân nguyên long trên Hình 4.2, và với điều kiện các cửa chính phụ phải cùng Nguyên long, ta có hệ cửa chính phụ (phân theo Chính khí và Hỗ khí) cụ thể cho cả vòng 24 Sơn Hướng được thống kê trong Bảng 4.1.
Bảng 4.1 dùng cho Vận 5, các sao ở mỗi cung đều trùng lặp với các sao trong Cửu tinh đồ cơ bản. Đối với các Vận khác Vận 5 thì cần kiểm tra từng cửa phụ xem có được vượng khí hay không. Cung nào mà cửa phụ có được vượng khí thì đật cửa phụ ớ tại vị trí cung đó.

 Nguyên lý sinh thành của hệ cửa 1