Phi tinh theo Nguyệt vận

1. Nguyệt vận được tính từng tháng một. Mỗi tháng có một sao bay vào trung tâm thay thế sao trước nó để làm chủ vận trong tháng đó. Chu kỳ vận hành của cửu tinh theo tháng được xếp thành 3 nhóm theo tên Chi của năm. Cụ thể là: Nhóm các năm Tý Ngọ Mão Dậu, nhóm Thìn Tuất Sửu Mùi, nhóm Dần Thân Tị Hợi. Các sao của Tháng bay vào trung tâm theo thứ tự lùi. Còn khi phi tinh từng tháng thì các sao vận hành tiến theo đường Lượng thiên xích. Ta có Bảng 2.3 tóm lược quy luật vận hành cửu tinh vào trung tâm theo tháng.

 Phi tinh theo Nguyệt vận 1

2. Phi tinh theo Nhật vận
Các sao vận hành vào trung tâm theo Ngày theo quy luật vòng xoắn thuận nghịch, được chia thành 2 nửa của năm Can Chi, mỗi nửa 180 ngày.
Nửa đầu tính từ tiết Đông chí đến tiết Mang chủng. Trong nửa này vào ngày Giáp tý đầu tiên sao Nhất bạch thuỷ sẽ vào trung tâm. Tiếp theo các sao khác sẽ thay thế từng ngày theo thứ tự tiến (thuận).
Nửa sau tính từ tiết Hạ chí đến tiết Đại tuyết. Trong nửa này, ngày Giáp tý đầu tiên có sao Cửu tử hoả vào trung tâm. Tiếp theo, các sao khác lần lượt vào trung tâm thay thế từng ngày theo thứ tự lùi (nghịch).
Do nãm âm lịch có số ngày dài ngắn khác nhau, còn năm theo tiết khí thì có 365,25 ngày, nên cửu tinh thường đi trước tiết Đông chí từ 5 đến 10 ngày. Vì vậy trong nửa nãm đầu, nếu ngày Giáp Tý đầu tiên không đúng vào tiết Đông chí thì lấy ngày Giấp Tý gần nhất trước hoặc sau Đông chí, là ngày có sao Nhất bạch thuỷ vào trung tâm. Còn trong nửa năm cuối thì lấy ngày Giáp Tý gần nhất trước hoặc sau Hạ chí, là ngày có sao Cửu tử hoả vào trung tâm.
Như vậy để có thể phi tinh theo Ngày, ta cần phải biết đủ ngày đó thuộc năm, tháng nào và tiết khí gì. Bảng 2.4 tính sẵn các sao vào trung tâm cho 60 ngày Can Chi. Khi đã xác định được sao vào trung tâm rồi thì việc phi tinh được tiến hành theo thứ tự vận hành tiến của Lượng thiên xích.

 Phi tinh theo Nguyệt vận 1

 Phi tinh theo Nguyệt vận 1

Cửu tinh còn vận hành theo 12 giờ địa chi, mỗi giờ có một sao bay vào trung tâm và chủ vận giờ đó. Quy luật vận hành tiến lùi cửu tinh được thay đổi tuỳ theo ngày và tiết khí trong nãm. Trong đó từ ngày đông chí đến Hạ chí các sao vào trung tâm bay tiến (thuận), Từ ngày Hạ chí đến ngày Đông chí các sao bay lùi (nghịch). Cụ thể ta có các sao vào trung tâm được nêu ở Bảng 2.5.

 Phi tinh theo Nguyệt vận 1