Quẻ dịch cơ bản

Có 8 quẻ dịch cơ bản (quẻ đơn) với các đặc trưng như sau:

Quẻ dịch cơ bản 1

– Mỗi quẻ có 3 Hào gọi là Đơn quái. Các Hào được gọi tên từ dưới lên là Hào 1, Hào 2 và Hào 3. Hào vạch liền gọi là Hào Dương, vạch đứt là Hào Âm. Thí dụ quẻ Đoài ta có:
Hào 3 (Hào âm)
Hào 2 (Hào Dương)
Hào 1 (Hào Dương)
– Hai quẻ đơn xếp chồng lên nhau cho ta một Trùng quái. Như vậy sẽ có 8×8= 64 Trùng quái. Tên và cấu tạo các Trùng quái được thống kê ở Phụ lục 7.
Thí dụ ta có quẻ Địa hoả Minh di:

Quẻ dịch cơ bản 1

Các hào được gọi từ dưới lên 1 đến 6. Hào 1 gọi là hào Sơ. Hào 6 gọi là hào Lục hay hào Thượng. Hào 5 gọi là hào Quý vị.
Cách đọc trùng quái: Đơn quái trên đọc trước (Địa), dưới đọc sau (Hoả), từ cuối (có thế 1 từ hoặc 2 từ) là tên của trùng quái, được đọc sau cùng (Minh di). Vậy tên đầy đủ của trùng quái này là: Địa hoả Minh di. Tên gọi gọn: Minh di.
Bạn đọc cần nắm những nguyên tắc gọi tên các quẻ dịch nêu trên để vận dụng vào việc xây dựng nhà, vì quẻ dịch sẽ thường xuyên phải dùng đến.