Tam nguyên cửu vận

Người xưa phân chia thời gian 180 năm ra thành 3 Đại vận, gọi là 3 Nguyên (còn gọi là 3 Bội hay 3 Lục thập hoa giáp). Mỗi Nguyên là 60 năm. Mỗi Nguyên lại chia ra thành 3 Tiểu vận, mỗi Tiểu vận có 20 nãm. Như vậy 180 nãm gồm có 3 Nguyên với 9 Tiểu vận, gọi là tam Nguyên cửu Vận. Lịch pháp đã ghi được đến nay là 79 vận, tức là 79 X 60 = 4740 năm. Ta có:
60 năm là 1 Đại vận = 1 Nguyên = 1 Bội = 1 Lục thập hoa giáp 20 nãm là một Tiểu vận 1 năm là 1 Niên vận 1 tháng là 1 Nguyệt vận 1 ngày là 1 Nhật vận 1 giờ là 1 Thời vận.
Người xưa đề ra “Tam nguyên cửu vận” không phải là không có cơ sở. Một Nguyên 60 năm hoa giáp là một chu kỳ sống của con người, chia làm 3 Tiểu vận 20 năm. Trong chu kỳ sống đó, 20 năm đầu là giai đoạn sinh ra và trưởng thành, 20 năm sau là giai đoạn phát triển lập nghiệp, 20 năm cuối là giai đoạn tuổi đã chín, về già nghỉ ngơi giúp đỡ con cháu và chuẩn bị kết thúc chu kỳ sống để sang một chu kỳ khác. 3 Nguyên cộng lại là 180 năm. Người xưa đã thấy rằng 180 năm là chu kỳ gặp gỡ đầy đủ của 9 hành tinh lớn, vận hành đến một không gian hình rẻ quạt nhỏ nhất. Còn khoa học hiện đại thấy rằng 180 năm là chu kỳ gặp nhau của 3 ngôi sao: sao Thổ, sao Mộc. sao Thuỷ.
Thời gian các Vận trong tam Nguyên hiện tại được phân chia theo Bảng 2.1.
Chúng ta hiện đang sống trong thời kỳ Hạ nguyên, thuộc Vận 8, tức là trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2023.
Bạn đọc cần nắm việc phân chia thời gian này để sẽ vận dụng vào việc phi tinh sơn hướng cho nhà sau này (xem mục 4.1.2).

Tam nguyên cửu vận 1