Xác định vị trí cổng vào nhà

Cổng vào nhà có ý nghĩa quan trọng vì nó dẫn sinh khí vào sân nhà và đảm bảo tiện nghi đi lại của nhà. Vì vậy việc xác định vị trí cổng hợp lý cần dựa trên Hướng nhà và Hướng cửa, đồng thời dựa trên địa thế khu đất sao cho tiện đường đi vào nhà.
Theo văn hoá xây dựng phương Đông vị trí cổng nhà được xác định dựa theo Hướng cửa (Hướng cửa chính) đã có. Thí dụ ở Hình 3.8 là 5 vị trí cổng có thể chọn cho nhà Ly quái Ngọ sơn (nhà có lưng tựa về Hướng Ngọ, nằm trong cung Ly của Hậu thiên bát quái). Với nhà này, vị trí cổng hợp lý nằm ở các cung Tý, Tuất, Dậu, Sửu, Mão.

Xác định vị trí cổng vào nhà 1

Ta đặt Bản đồ xác định vị trí cổng vào Tâm nhà sao cho đúng Hướng cửa và chọn 1 trong 5 vị trí cổng sao cho hợp lý nhất về tiện nghi đi lại đối với miếng đất xây nhà.
Cũng tưomg tự như vậy ta có 5 vị trí cổng hợp lý cho nhà Đoài quái Canh som, thể hiện trên Hình 3.9. Đó là các cung: Giáp, Quý, Nhâm, Ât, Bính.
Toàn bộ vị trí cổng cho 24 cung Sơn Hướng nhà được thể hiện bằng 24 Bản đồ cụ thể được ghi đủ ở Phụ lục 4. Bạn đọc có Hướng cửa chính nào thì chọn một Bản đồ tương ứng với Hướng đó để xác định vị trí cổng nhà.
Chú ý: Vì vị trí cổng được xác định dựa trên vị trí cửa chính của nhà, nên việc cần phải quan tâm trước là xác định vị trí cửa chính cho đúng và thích hợp với mệnh chủ nhà.

Xác định vị trí cổng vào nhà 1

Dưới đây là thống kê vị trí cổng cho 24 sơn hướng cụ thể của nhà:
1. Nhà Ly quái Ngọ sơn (Hướng Tý), vị trí cổng nằm ở các cung Tý, Tuất, Dậu, Sửu, Mão.
2. Nhà Ly quái Đinh sơn (Hướng Quý), vị trí cổng nằm ở các cung Quý, Càn, Tân, Cấn, Ất.
3. Nhà Ly quái Bính sơn (Hướng Nhâm), vị trí cổng nằm ở các cung Nhâm, Tân, Canh, Quý, Giáp.
4. Nhà Khôn quái Mùi sơn (Hướng Sửu), vị trí cổng nằm ở các cung Sửu, Hợi, Tuất, Thìn, Tị.
5. Nhà Khôn quái Khôn sơn (Hướng Cấn), vị trí cổng nằm ở các cung Cấn, Khảm, Càn, Giáp, Tốn.
1. Nhà Khôn quái Thân sơn (Hướng Dần), vị trí cổng nằm ở các cung Dần, Tý, Hợi, Mão, Tị.
2. Nhà Đoài quái Canh sơn (Hướng Giáp), vị trí cổng nằm ở các cung Giáp, Quý, Nhâm, Ất, Bính.
3. Nhà Đoài quái Dậu sơn (Hướng Mão), vị trí cổng nằm ở các cung Mão, Sửu, Tý, Thìn, Ngọ.
4. Nhà Đoài quái Tân sơn (Hướng Ất), vị trí cổng nằm ở các cung Ất, Cấn, Quý, Tốn, Đinh.
5. Nhà Càn quái Tuất sơn (Hướng Thìn), vị trí cổng nằm ở các cung Thìn, Dần, Sửu, Tị Mùi
6. Nhà Càn quái Càn sơn (Hướng Tốn), vị trí cổng nằm ở các cung Tốn, Cấn, Bính, Khôn, Thân.
7. Nhà Càn quái Hợi sơn (Hướng Tị), vị trí cổng nằm ở các cung Tị, Dần, Tý, Thân, Dậu.
8. Nhà Khảm quái Nhâm sơn (Hướng Bính), vị trí cổng nằm ở các cung Bính, Tị, Ất, Giáp, Canh.
9. Nhà Khảm quái Tý sơn (Hướng Ngọ), vị trí cổng nằm ở các cung Ngọ, Bính, Thìn, Mão, Dậu.
10. Nhà Khảm quái Quý sơn (Hướng Đinh), vị trí cổng nằm ở các cung Đinh, Bính, Tốn, Ất, Tân.
11. Nhà Cấn quái Sửu sơn (Hướng Mùi), vị trí cổng nằm ở các cung Mùi, Tị, Thìn, Tuất.
12. Nhà Cấn quái Cấn sơn (Hướng Khôn), vị trí cổng nằm ở các cung Khôn, Bính, Tốn, Canh, Càn.
13. Nhà Cấn quái Dần sơn (Hướng Thân), vị trí cổng nằm ở các cung Thân, Ngọ, Tị, Dậu, Hợi.
14. Nhà Chấn quái Giáp sơn (Hướng Canh), vị trí cổng nằm ở các cung Canh, Đinh, Binh, Tân, Khảm.
15. Nhà Chấn quái Mão sơn (Hướng Dậu), vị trí cổng nằm ở các cung Dậu, Canh, Mùi, Đinh, Ngọ.
16. Nhà Chấn quái Ấí sơn (Hướng Tân), vị trí cổng nằm ở các cung Tân, Dậu, Canh, Đinh, Quý.
17. Nhà Tốn quái Thìn sơn (Hướng Tuất), vị trí cổng nằm ở các cung Tuất, Thân, Mùi, Hợi, Sửu.
18. Nhà Tốn quái Tốn sơn (Hướng Càn), vị trí cổng nằm ở các cung Càn, Canh, Khôn, Khảm, Cấn.
19. Nhà Tốn quái Tị sơn (Hướng Hợi), vị trí cổng nằm ở các cung Hợi, Càn, Dậu, Thân, Dần.
Từ những thống kê trên ta có thể rút ra mấy kết luận sau đây:
a) Mỗi Hướng nhà có thể có tới 5 vị trí có thể đặt cổng theo quy luật sau:
1 cổng nằm ở chính Hướng cửa chính.
1 cổng nằm tại cung bên phải cách cung Hướng 2 cung.
1 cổng nằm tại cung bên trái cách cung Hướng 4 cung.
– 2 cổng nằm ở 2 bên cung Hướng, cách cung Hướng 6 cung.
Cộng: 5 vị trí cổng
Thuật Phong thuỷ có cho mỗi nhà tới 5 vị trí cổng để chọn, như vậy là rất thoải mái. Tuy nhiên mỗi nhà cũng chỉ đặt 1 cổng ở vị trí cho là hợp lý nhất.
b) Trong số các vị trí cổng của 24 sơn hướng nhà nêu trên (được thể hiện ở Phụ lục 4) có một số sơn hướng không tuân theo quy luật trên. Tuy nhiên các sách viết về Phong thuỷ học thấy vẫn ghi chép đúng như vậy mà không có lời bình luận nào. Xét thấy một số vị trí cổng ở các sơn hướng này là không hợp lý, tác giả đã điều chỉnh lại cho hợp lý hơn, và theo đúng quy luật chung nêu trên để bạn đọc tham khảo. Do chưa giải thích được vì sao các tài liệu lại giữ nguyên các vị trí cổng không hợp lý này, nên trên các hình ở Phụ lục 4 tác giả vẫn thể hiện cả các vị trí cổng không hợp lý và các vị trí đã được điều chỉnh. Vị trí hợp lý mới được thể hiện bằng một khung kẻ đậm nằm trong cung Sơn Hướng, và một đường mũi tên chỉ vị trí chuyển dịch từ vị trí không hợp lý, sang vị trí hợp lý hơn mới xác định. Cụ thể như sau::
Nhà Sơn Mùi Hướng Sửu (Khôn quái Mùi sơn): Nhà này có cổng ở cung Tị thấy là không hợp lý. Cần chuyển vị trí này sang cung Dần:
Nhà Sơn Càn Hướng Tốn (Càn quái Càn sơn): Nhà này có cổng ở cung Thân là không hợp lý. Cần chuyển vị trí này sang cung Giáp. Ngoài ra cổng ở cung Thìn sẽ lâm Hoàng tuyền. Vì vậy vị trí cổng này không dùng (tác giả đã gạch chéo trên hình vẽ ở Phụ lục 4).
Nhà Sơn Hợi Hướng Tị (Càn quái Hợi sơn): Nhà này có vị trí cổng ở cung Dậu và Tý là không hợp lý, vì cổng đặt sau nhà. Cần chuyển vị trí cổng từ cung Dậu sang cung Ngọ và cung Tý sang cung Mão. Cung Dậu (nằm ở Đoài quái) trong trường hợp nhà hướng Tị còn phạm sát (Tị sát Đoài).
Nhà Sơn Nhâm Hướng Bính (Khảm quái Nhâm sơn): Nhà này có cổng ở cung Tị là không hợp lý, cần chuyển sang cung Đinh.
Nhà Sơn Tý Hướng Ngọ (Khảm quái Tý sơn): Nhà này có cổng ở cung Bính là không hợp lý, cần chuyển sang cung Mùi.
– Nhà Sơn Quý Hướng Đinh (Khảm quái Quý sơn): Nhà này có cổng ở cung Bính là không hợp lý, cần chuyển sang cung Khôn.
– Nhà Sửu sơn Mùi hướng (Cấn quái Sửu sơn): Nhà này cần có thêm vị trí cổng ở cung Thân.
Nhà Sơn Mão Hướng Dậu (Chấn quái Mão sơn): Nhà này có 2 vị trí cổng không hợp lý ở các cung Canh và Đinh. Cần chuyển sang các cung Tuất
và Tý.
Nhà Sơn Ât Hướng Tân (Chấn quái Ât sơn): Nhà này có 2 vị trí cổng không hợp lý ở các cung Dậu và Canh. Cần chuyển sang các cung Càn và Khôn.
Nhà Sơn Tị Hướng Hợi (Tốn quái Tị sơn): Nhà này có vị trí cổng ở cung Càn là không hợp lý, cần chuyển sang cung Tý.
a) Các nhà sau đây có 1 vị trí cổng lâm Hoàng tuyền so với hướng nhà, nên không sử dụng (Tác giả đã có gạch chéo trên hình vẽ ở Phụ lục 4), vì vậy các nhà hướng này chỉ còn 4 vị trí cổng có thể sử dụng mà thôi:
o Nhà Sơn Khôn Hướng Cấn, Hoàng tuyền tại cung Giáp, o Nhà Sơn Càn Hướng Tốn, Hoàng tuyền tại cung Bính, o Nhà Sơn Cấn Hướng Khôn, Hoàng tuyển tại cung Canh, o Nhà Sơn Tốn Hướng Càn, Hoàng tuyển tại cung Nhâm.
Chủ thích:
Cho dù Hướng cổng được chọn theo đúng các vị trí nêu trong Phụ lục 4 thì cũng vẫn phải hợp với mệnh chủ để được Du niên tốt.
Nếu vì chiều rộng miếng đất quá hẹp, không thể xác định vị trí cổng theo nguyên tắc nêu trong mục này, hoặc không thể chọn vị trí cổng để phối với mệnh quái chủ cho Du niên tốt, thì có thể chỉ đơn thuần chọn vị trí cổng ở cung tốt theo vòng sao Phúc đức. Khi đó nên phối hợp với hướng bàn thờ và hướng lò bếp để bù đắp lại khiếm khuyết của vị trí cổng.
Đến đây Bạn đọc đã có thể có đủ tư liệu cần thiết để xác định vị trí cổng nhà. Và sau đây sẽ bắt đầu đi vào thiết kế cụ thể các bộ phận của ngôi nhà.